Výprava na Vlčinec 22. 6. 2017

Výprava na Vlčinec 22. 6. 2017

22. 6. 2017

Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Dračí skály
Dračí skály
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Na Dračích skálách
Na Dračích skálách
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Cesta Jelenním hřbetem
Cesta Jelenním hřbetem
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Oběd na místě bývalé osady Velflik
Oběd na místě bývalé osady Velflik
První na vrcholu byl Pavel
První na vrcholu byl Pavel
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Vlčinec
Vlčinec
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Černý rytíř straší
Černý rytíř straší
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Závěr výpravy u Pstruží
Závěr výpravy u Pstruží
Čekání na autobus ve Pstruží
Čekání na autobus ve Pstruží
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017
Výprava an Vlčinec, 22. 6. 2017