Vnitřní řád školní družiny

 

Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary

příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny

 

 

Účinnost: od 1.9.2019

 

 

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

1. Poslání školní družiny


Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.


Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1.- 4. třídy a žáky dojíždějící. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.


2. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 Přihlašování a odhlašování

 1. Ve školní družině je vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům.
 2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 3. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách - za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti, platí se přímo p. vychovatelce. Vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady a peníze předá ředitelce školy. Pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.
 4. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce - k termínu 30. 9. a 31. 1. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.
 5. Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době všech prázdnin přerušuje.
 6. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 7. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

  

3. Organizace činnosti

 

 1. Na kroužky  budou žáci uvolňováni dle potřeby a na základě písemného souhlasu rodičů.
 2. Provoz ŠD je pro žáky ráno od 6.30 do 7.45 hod. a odpoledne od 11.40 do 16.00 hodin.

Z ranního soustředění odcházejí žáci v 7.45 hod za doprovodu vychovatelky do školy.

 1. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) přebírá vychovatelka žáky ve školní družině.
 2. Vychovatelka uvolní dojíždějícího žáka v určenou dobu, za cestu k autobusu nezodpovídá.
 3. Docházka přihlášených žáků je povinná. Po domluvě s vedením školy je možné zařadit i žáka, který dochází do ŠD nepravidelně dle potřeby rodičů. Tyto žáky zapisuje vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.
 4. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na přihlášce. Změny je nutné včas písemně oznámit. 
 5. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.
 6. Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uzamčené ve ŠD.
 7. Žák je povinen pečovat o společné zařízení, hry, hračky, knihy a ostatní společné pomůcky. Úmyslné poškození věcí hradí rodiče žáka, který škodu způsobil.
 8. Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienické zásady a předpisy, se kterými byli seznámeni.
 9. Každý žák zapsaný ve ŠD je povinen se řídit řádem ŠD. Při opakovaném porušení řádu ŠD, případně opakování kázeňských přestupků ohrožujících zdraví a bezpečnost žáků, může být žák ze ŠD vyloučen. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy.
 10. O provozu ŠD v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje po projednání se zřizovatelem ředitelka školy.
 11. Příspěvek rodičů na provoz ŠD je splatný      k  30.09. - 1. pololetí 350,- Kč

                                                                               k  31.01. - 2. pololetí 350,- Kč.           

 • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
 • Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
 • Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
 • Rozsah denního provozu projednává ředitelka se zřizovatelem. Ředitelka schvaluje podpisem na úvodní stránce Přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce.
 • ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.
  • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
  • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
  • Zájmové činnosti - rozvíjí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci a kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
  • Příprava na vyučování - zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracování domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy.)

      

Rámcový režim dne ŠD

11.40 - 13.00 hod       - oběd, hygiena

                                     odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)

13.00 - 15.00 hod       - rekreační činnosti (pobyt venku, vycházka)

                                   - zájmové činnosti

15.00 - 16.00 hod       - didaktické hry – příprava na vyučování

                                   - individuální odpočinkové činnosti

                                   - odchody žáků

 

Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků

v oddělení.

 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

      Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního

      roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede

      vychovatelka záznam do třídní knihy.

 

 1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize oddělení.

 

5. Chování žáků

 

 1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
 3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen ve ŠD.
 4. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

6. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

 

 1. Žáci jsou povinni:
  1. řádně docházet do školského zařízení
  2. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
  3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
  4. informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  5. dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

 

 1. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

 

 1. Žák chodí do školní družiny pravidelně a účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Rodiče mohou žáka písemně odhlásit. 

 

 1. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.  

 

 1. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.   

 

 1. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí budovu školní družiny bez vědomí vychovatelky.

  

 1. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 

 

 1. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

 

 1. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

 

 1. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

     

7. Dokumentace

 

V družině se vede tato dokumentace:

 1. přihlášky žáků
 2. Přehled výchovně vzdělávací práce (třídní kniha)
 3. celoroční plán činnosti
 4. řád školní družiny
 5. docházkový sešit

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školní družiny, majetku žáků, či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

 1. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD.

 

 1. Do školní družiny žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci nenosí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Merklíně dne 1.9.2019                                                    Mgr. Eva Uhlíková

                                                                                            ředitelka školy