e-Podatelna

Základní škola Merklín - podatelna

Adresa:
č. 31
362 34 Merklín
Telefon: 353 618 182
Fax:
E-mail: matuiv@seznam.cz

Provozní hodiny:

provozní hodiny
   
pondělí 7.00-20.00
úterý 7.00-20.00
středa 7.00-20.00
čtvrtek 7.00-20.00
pátek 7.00-20.00
sobota 7.00-20.00
neděle 7.00-20.00

 

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, txt, doc nebo rtf . V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Maximální celková velikost zprávy (včetně příloh) je 10MB.
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách, dále na CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD-RW, DVD-DL, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru. 
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu matuiv@seznam.cz případně na poštovní adresu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem ( § 37 odst. 4),
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání může být v těchto případech učiněno prostřednictvím veřejné datové sítě (na elektronickou adresu matuiv@seznam.cz),
 • musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, zejména identifikaci toho, kdo podání činní, tedy v případě
  • fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování;
  • fyzických osob, kdy podání souvisí s její podnikatelskou činností: jméno, příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo k podnikání, případně jinou adresu pro doručování;
  • právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování.
 • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, to je uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.
Postup úřadu při doručování elektronickou cestou podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 69 odst. 3, § 19 odst. 8):
Účastník řízení může požádat o doručení dokumentu elektronickou cestou. V tomto případě musí uvést elektronickou adresu, na kterou požaduje tento dokument doručit. Aby úřad mohl prohlásit tento dokument za doručený je nutné, aby adresát potvrdil převzetí dokumentu zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li adresát převzetí dokumentu nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí úřad dokument, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Potvrzení o doručení dokumentů zasílaných na elektronickou adresu musí být zasláno na adresu elektronické podatelny matuiv@seznam.cz.
 
Podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem ( § 21 odst. 3),
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 3 dnů opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Podání může být v těchto případech učiněno prostřednictvím veřejné datové sítě (matuiv@seznam.cz),
 • musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 21 odst. 6
 • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 21 odst. 4, to je uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.
Postup úřadu při doručování elektronickou cestou podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (§ 17a): 
Adresátovi dokumentů správce daně, který ve svém podání uvede jako adresu, na kterou mu mají být doručovány dokumenty správce daně, elektronickou adresu kromě své adresy pro doručování poštou, může dokumenty správce daně, které se vztahují k tomuto podání, doručovat elektronicky na adresátem uvedenou elektronickou adresu. (§ 17a)

E-podatelna

Kontaktní formulář

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolikátý měsíc v roce je prosinec?